fbpx
Sluit menu
Home
Over Sjaak Media
Cases
Contact

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en met ‘Delano Boer’ , hierna te noemen ‘Sjaak Media’.

1.2 Een overeenkomst met Sjaak Media komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk is bevestigd. Eveneens wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Sjaak Media de orderbevestiging verzendt.

1.3 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Sjaak Media zijn aanvaard.

1.4 Alle offertes van Sjaak Media zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien tot de offertes, monsters, beschrijvingen en dergelijke behoren, blijven deze eigendom van Sjaak Media, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, en moeten deze op het eerste verzoek van Sjaak Media worden teruggegeven. Tevens behoudt Sjaak Media zich de eventuele bestaande rechten uit hoofde van intellectuele en industriele eigendom bij dit alles voor.

2. Prijzen

2.1 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen of andere kostensoorten en zijn exclusief B.T.W., verzekerings- en transportkosten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een of andere nadien mocht worden verhoogd, is Sjaak Media gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Levering

3.1 Levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd, doch worden door Sjaak Media zoveel mogelijk in acht genomen. Ontbinding van de overeenkomst op grond van overschrijding van de leveringstermijn zal eerst dan mogelijk zijn indien deze de redelijke grenzen heeft overschreden.

3.2 Het staat Sjaak Media vrij leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden.

4. Betaling

4.1 Betaling diet uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Sjaak Media is gerechtigd om, indien de werderpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten.

4.3 Te allen tijde is Sjaak Media gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Sjaak Media het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd naar recht tot vergoeding van onkosten en winstderving.

4.4 Met recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderin-gen op Sjaak Media te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5 De gehele koop- of verkoopprijs is in elk geval onmiddelijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaidag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling wordt verleend of onder curatele wordt gesteld, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in li-quidatie treedt, of wordt ontbonden.

4.6 Wanneer de betaling niet ex artikel 4.1 heeft plaats ge-vonden, is Sjaak Media gerechtigd, na het verstrijken van de bedoelde termijn, aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar, indien de wettelijke rente lager is dan voornoemd percentage; rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

4.7 Voorts is Sjaak Media gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente, van de wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niettijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitenrechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Sjaak Media voor de invordering zich van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom. Indien Sjaak Media het faillissement van de wederpartij aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

5. Niet-toerekenbare tekortkoming (wanprestatie)

5.1 Sjaak Media is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien Sjaak Media haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, (een) door haar gegeven garantie(s) of in het verkeer geldende opvattingen aan haar kunnen worden toegerekend.

5.2 Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is indien deze situatie maximaal 45 aaneengesloten kalenderdagen duurt, worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeenkomst welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij een toestand van blijvende overmacht, treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor der-gelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de overmacht getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6. Reclames

6.1 De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is verantwoordelijk voor, de gegevens die hij Sjaak Media verstrekt.

6.2 De wederpartij dient hij de levering de zaken zorgvuldig en tijdig te controleren. Klachten die betrekking heb-ben op uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde, dienen door de wederpartij binnen acht dagen na levering of binnen acht dagen na factuurdatum indien de zaken niet aan de wederpartij rechtstreeks (konden) worden geleverd, aan Sjaak Media ter kennis te worden gebracht bij aangetekend schrijven inhoudende een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht, met overlegging van de factuur. Bij gebreken, die ten tijde van de levering niet-waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de wederpartij binnen acht dagen na het aan het licht treden daarvan, aan Sjaak Media ter kennis worden gebracht, op de wijze als hiervoor genoemd.

6.3 Vorderingsrechten jegens Sjaak Media ten aanzien van gebreken in de geleverde zaken, vervallen indien:
de gebreken niet binnen de daarvoor gestelde termijn danwel niet op de hier voor aangegeven wijze aan Sjaak Media ter kennis zijn gebracht;
Sjaak Media niet in de gelegenheid wordt gesteld tot onderzoek van de gegrondheid van de klacht;
de wederpartij het geleverde op onoordeelkundige wijze heeft behandeld of onderhouden, zulks ter be-oordeling van Sjaak Media;
de betrokken zaken na kennisgeving van de klant, alsnog worden verkocht of tentoongesteld.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De wederpartij kan garantieverplichtingen ter zake van door Sjaak Media geleverde zaken jegens haar alleen doen gelden, indien deze niet door derden op zich zijn genomen. Haar aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van druk- en materiaalfouten. Voorts vervalt haar garantieverplichting, alsmede de aansprakelijk voor schade aan het geleverde, indien wijziging door derden worden aangebracht, die niet in op-dracht van Sjaak Media geschieden, of het geleverde op onoordeelkundige wijze - zulks ter beoordeling van Sjaak Media - is behandeld of onderhouden.

7.2 Sjaak Media is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Sjaak Media, met dien verstande dat voor vergoeding in aanmerking komt die schade, waartegen Sjaak Media zich verzekerd heeft, altans redelijkerwijs had behoren te verzekeren.

7.3 De wederpartij zal Sjaak Media kosten en schade vergoeden, die voor Sjaak Media het gevolg zijn van enig tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen. Voorts zal deze alle schaden vergoeden die door hem danwel door hem ingeschakelde derden zal veroorzaakt.

7.4 De wederpartij vrijwaart Sjaak Media tegen aanspraken van derden uit hoofd van industriele en intellectuele eigendommen.

7.5 Ingeval van een reclame van de wederpartij, waarbij de klacht doo Sjaak Media gegrond is verklaard, het de kwaliteit van geleverde zaken betreft en er voor Sjaak Media tevens aansprakelijkheid bestaat als bedoeld in artikel 7.1, is Sjaak Media uitsluitend gehouden tot - zulks ter harer keuze:
kosteloos herstel van de gebreken;
levering van vervangende zaken na terugontvangst van de gebrekkige zaken;
pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. creditering van de reeds verzonden factuur, met ont-binding door een schriftelijke verklaring van de onderhavige overeenkomst;
een in overleg met de wederpartij te betalen schade-loosstelling, in welke vorm dan ook.

7.6 De wederpartij is niet gerechtigd tot het terugzenden van het geleverde ter zake van een ongegronde reclame. Kosten van terugzending hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Sjaak Media is alsdan bevoegd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, eventueel onder een derde, op te slaan.

8. Ontbinding

8.1 Sjaak Media heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeelteijk te ontbinden of te beëindigen, indien en zodra de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens haar, ingeval van surseance van betaling of faillissement van de wederpartij, beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede stillegging of liquidatie van diens onderneming.

9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

9.1 Bij levering wordt de wederpartij slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Sjaak Media geleverde zaken. Sjaak Media blijft eigenares van de geleverde zaken zolang de wederpartij haar vorderingen terzake van de tegenpresentatie van de overeenkomst niet heeft betaald. Zij blijft tevens eigenares van de geleverde zaken zolang de wederpartij de verrichtte of nog te verrichtten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang hij vorderingen wegens tekortschieten in zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

9.2 De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door Sjaak Media geleverde zaken te verpanden. Hij verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijke recht willen verstigen, op eerste verlangen van Sjaak Media, te zullen verklaren dat hij daartoe niet bevoegd is.

9.3 Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking of verkochte zaken jegens Sjaak Media niet nakomt, is laatstgenoemde gerechtigd de zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt hierbij Sjaak Media in voorkomende gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

9.4 De wederpartij is verplicht het risico van brand en dief-stal ten aanzien van de niet-betaalde zaken te verzekeren en op eerste verzoek van Sjaak Media deze verzekering aan te tonen.

10. Intellectuele en industriele eigendom

10.1 Het wijzingen of bewerken van door Sjaak Media geleverde zaken, het aanbrengen van een merk of afbeelding op die zaken waarmee de schijn wordt gewekt dat dit zaken betreffen die van Sjaak Media afkomstig zijn of door haar zijn bewerkt, is niet toegestaan. Bij overtreding daarvan verbeurt de wederpartij, na daartoe door Sjaak Media in gebreke te zijn gesteld, een boete van € 470,- per overtreding en per dag, onverminderd het bepaalde in artikel 10.2.

10.2 Indien door overtreding van het bepaalde in het vorige lid Sjaak Media of een van haar leveranciers schade wordt berokkend, is de wederpartij gehouden haar danwel haar wederpartij (en) te vrijwaren en volledig schadeloos te stellen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht.

11.2De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

12. Uitsluiting herroepingsrecht

12.1 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten. Drukwerk en printwerk is gepersonaliseerd en kan niet weer gebruikt worden. Het is een "maat product", daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop van drukwerk en printwerk aan zowel bedrijven als consumenten.

Sjaak Media is ook te vinden op www.marketingdiensten-info.nl.

Hulp met marketing?
Contact
© Sjaak Media 2017 - 2022 | Privacybeleid | Algemene voorwaarden